Giamporcaro

Giamporcaro Trasporti

Stazionamenti Fer Fest
Catania 09.00 11.30 14.00 15.30 18.00 20.30 11.30 17.00 20.00 20.30
Aeroporto Catania 09.10 11.40 14.10 15.40 18.10 20.40 11.40 17.10 20.10 20.40
Aeroporto Comiso 10.30 13.00 15.30 17.00 19.30 — 13.00 18.30 21.30 22.00
Comiso 10.40 13.10 15.40 17.10 19.40 22.10 13.10 18.40 21.40 22.10
Vittoria 11.00 13.30 16.00 17.30 20.00 22.30 13.30 19.00 22.00 22.30
Stazionamenti Fer Fest
Vittoria 05.45 06.45 08.30 13.00 15.30 18.00 07.30 14.30 17.30 18.00
Comiso 06.05 07.05 08.50 13.20 15.50 18.20 07.50 14.50 17.50 18.20
Aeroporto Comiso — 07.15 09.00 13.30 16.00 18.30 08.00 15.00 18.00 18.30
Aeroporto Catania 07.35 08.35 10.20 14.50 17.20 19.50 09.20 16.20 19.20 19.50
Catania 07.45 08.45 10.30 15.00 17.30 20.00 09.30 16.30 19.30 20.00